Kiểu Mẫu 1974

đăng 04:33, 17 thg 10, 2015 bởi Hưng Nguyễn   [ đã cập nhật 04:47, 17 thg 10, 2015 ]

Kiểu Mẫu 1974


Việt-Đức 68-73 2015

đăng 12:53, 9 thg 9, 2015 bởi Hưng Nguyễn   [ đã cập nhật 00:22, 13 thg 9, 2015 ]

Việt-Đức 68-73- 2015


1967-70

đăng 12:48, 31 thg 8, 2015 bởi Hưng Nguyễn   [ đã cập nhật 13:02, 31 thg 8, 2015 ]

Việt-Đức 67-70


Ban Việt Đức 1961đến 66

đăng 11:56, 23 thg 8, 2015 bởi Hiep Nguyen   [ cập nhật 04:43, 14 thg 11, 2015 bởi Hưng Nguyễn ]

Ban Việt-Đức 61 đến 65


Bạn cũ ngày xưa

đăng 19:55, 21 thg 8, 2015 bởi Dr. Thiện Từ Lê


[Hiệp Nguyễn - Hình của Trực (66MDC), Hiếu (66KNS), và [cu] Ba (66MDC)]


Kỹ niệm khó quên . . . (the series)

đăng 19:40, 21 thg 8, 2015 bởi Dr. Thiện Từ Lê


[Hiệp Nguyễn - 66KNS - Dân, Hiệp, thầy Chính, Hoàng, anh Thu, và anh Định (Họp mặt Việt Đức ở nhà Dân, Wiesbaden, Germany - 22 tháng 4 năm 2011)] 

Kỹ niệm khó quên . . .

đăng 19:20, 21 thg 8, 2015 bởi Dr. Thiện Từ Lê   [ đã cập nhật 20:28, 24 thg 8, 2015 ]


[Hiệp Nguyễn - Họp mặt ở dưới nhà Định-Hà (Mannheim, Germany tháng 12 năm 1994)][Hiệp Nguyễn - Thầy Cô Chính, Lan Hiệp, thầy Minh, và thầy Thắm (nhà thầy Chính, 24 tháng 12 năm 1994)]

Bảng Kỷ Niệm Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Tháng Tư 1965

đăng 04:00, 19 thg 8, 2015 bởi Hưng Nguyễn   [ đã cập nhật 04:09, 19 thg 8, 2015 ]

Lễ đặt vìên đá đầu tiên để xây trường Kỹ thuật Việt-Đức

Nguyễn Trung Hiếu (71Auto) đóng góp

đăng 17:09, 15 thg 8, 2015 bởi Dr. Thiện Từ Lê

Theo lời anh Nguyễn Trung Hiếu (71Auto) thì hình này do Thầy Kim Đình Đức MDC chụp cho Thầy Nguyễn Hữu Thưỡng Auto đang dẫn lớp 71 Auto (CKO) 
chạy bộ quanh trường trước khi vào học Công Tác Xưỡng , năm 1972.1-10 of 12