Bạn cũ ngày xưa

đăng 19:55, 21 thg 8, 2015 bởi Dr. Thiện Từ Lê

[Hiệp Nguyễn - Hình của Trực (66MDC), Hiếu (66KNS), và [cu] Ba (66MDC)]


Comments