Kỹ niệm khó quên . . . (the series)

đăng 19:40, 21 thg 8, 2015 bởi Dr. Thiện Từ Lê

[Hiệp Nguyễn - 66KNS - Dân, Hiệp, thầy Chính, Hoàng, anh Thu, và anh Định (Họp mặt Việt Đức ở nhà Dân, Wiesbaden, Germany - 22 tháng 4 năm 2011)] 
Comments