Suggestion

Đây là Diễn Đàn riêng của Hội Cựu Học Sinh Việt-Đức Kiểu-Mẩu Công-Nghiệp.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên lạc Ban Kỷ Thuật để được giúp đở.